Algemene Voorwaarden van Voetzorg Reehorst

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Voetzorg Reehorst en op alle met voetverzorging van Voetzorg Reehorst aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Voetzorg Reehorst in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Voetzorg Reehorst is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Voetzorg Reehorst behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Voetzorg Reehorst is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen
Voetzorg Reehorst zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetzorg Reehorst zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetzorg Reehorst melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Reehorst het gehele honorarium (met een maximum van 35 euro) voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door Voetzorg Reehorst
Voetzorg Reehorst moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de pedicurepraktijk.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de pedicurepraktijk arriveert, mag Voetzorg Reehorst de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de pedicurepraktijk kan Voetzorg Reehorst de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium (met een maximum van 35 euro) aan de cliënt  berekenen.


3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Voetzorg Reehorst of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Voetzorg Reehorst of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
Voetzorg Reehorst vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website www.voetzorgreehorst.nl Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Voetzorg Reehorst.

De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Voetzorg Reehorst behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen(uitsluitend via pin transactie ). Uitsluitend na overleg met Voetzorg Reehorst is betaling mogelijk op rekening binnen 5 dagen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Voetzorg Reehorst tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetzorg Reehorst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Voetzorg Reehorst neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Voetzorg Reehorst behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Voetzorg Reehorst zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
Cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Tijdens de eerste behandeling dient de cliënt het "Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens" te ondertekenen. Indien cliënt het "Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens" niet wil ondertekenen zal Voetzorg Reehorst geen behandeling (meer) uitvoeren.

Het "Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens"vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels. 

Voor meer info zie Privacyverklaring.

Artikel 6. Geheimhouding
Voetzorg Reehorst is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg Reehorst verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Voetzorg Reehorst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg Reehorst is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Voetzorg Reehorst is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de pedicurepraktijk van Voetzorg Reehorst.

Artikel 8. Garantie
Voetzorg Reehorst geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

- De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt..

- De behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

Op het uiteindelijke resultaat van de behandelingen van schimmelnagels, inclusief Pact Therapie en Mellinn20 Low Laser, kan nooit garantie worden gegeven.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
Voetzorg Reehorst heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg Reehorst meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Cliënt dient eventuele tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken doch uiterlijk binnen  één week (7 dagen) daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Voetzorg Reehorst in te dienen. 

Voetzorg Reehorst dient klachten afdoende te onderzoeken. Voetzorg Reehorst zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

In geen enkel geval vindt er een gehele of gedeeltelijke terugbetaling plaats van de behandeling.  

Cliënt zal de klachten niet delen op sociale media. 

Artikel 11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de pedicurepraktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetzorg Reehorst het recht de cliënt de toegang tot de pedicurepraktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Voetzorg Reehorst en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Nederhorst den Berg

 

Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens

 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor Voetzorg Reehorst – dat u weet wat Voetzorg Reehorst voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u Voetzorg Reehorst voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

 

Bij het maken van een afspraak geeft u Voetzorg Reehorst toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen;

 

X Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire.

 

X Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

 

X Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

 

X Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

 

Ik heb ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Voetzorg Reehorst zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

 

Voornaam:

 

Achternaam:

 

Geboortedatum:

 

Handtekening: